Ylä-Savon mela

Meloen näet enemmän


Ylä-Savon Mela ry tietosuojaseloste

 Keräämme henkilötietojasi vain tässä selosteessa kerrottuja käyttötarkoituksia varten. Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan tarvittaessa, ja niihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden tehtäviin tietojesi käsittely kuuluu. Yksityisyytesi ei vaarannu henkilötietojesi käsittelyssä.

Tästä tietosuojaselosteesta saat lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

1. Rekisterinpitäjä

Ylä-Savon Mela ry, Päiviönkatu 3 as 11, 74100 Iisalmi

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojaan liittyvissä asioissa ota yhteyttä: taloudenhoitaja Tuija Heino, talous.mela@gmail.com

3. Keräämämme henkilötieto

 Keräämme jäsenistämme seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

·        nimi

·        osoite

·        puhelinnumero

·        sähköpostiosoite

Melontakursseille ilmoittautuvilta kysymme myös terveydentilaa koskevia tietoja.

4. Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja tarvitaan jäsenrekisterin ylläpitoon ja jäsenmaksujen perintään sekä tiedottamiseen. Melontakursseille osallistuvien terveydentilaa koskevat tiedot kerätään turvallisuussyistä.

5. Tietolähteet

Keräämme henkilötietoja jäseneltä tai kurssille osallistujalta itseltään jäsenrekisterin tai osallistujalistan täyttämisen yhteydessä. Yhdistyksen hallintoon valittavan jäsenen henkilötiedot tarkastetaan hallituksen kokoonpanossa. Hallituksen puhelin- ja sähköpostitiedot julkaistaan yhdistyksen Internet-sivuilla.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Melontaseurassamme henkilötietoja käsittelevät yleensä puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Poikkeustilanteissa henkilötietoja käsittelevät vain Ylä-Savon Mela ry:n erikseen oikeuttamat ohjeistetut henkilöt. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Emme luovuta henkilötietoja palveluihimme osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötietojasi ei säilytetä pidempään kuin on käyttötarkoituksen mukaan tarpeellista. Säilytysaikaa määrittelee lainsäädäntö. Lakisääteisiä velvoitteita ovat muun muassa kirjanpito- ja yhdistyslainsäädäntö. Henkilötietosi poistetaan tai anonymisoidaan silloin, kun emme enää tarvitse niitä.

8. Henkilötieto-oikeutesi

Sinulla on oikeus käsittelemiimme henkilötietoihisi. Voit jättää meille tietosuojapyynnön osoitteessa talous.mela@gmail.com.

Sinulla on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet:

·        Oikeus saada pääsy tietoihisi

·        Oikeus tietojesi oikaisemiseen

·        Oikeus tietojesi poistamiseen

·        Käsittelyn rajoittaminen

·        Käsittelyn vastustaminen

·        Oikeus siirtää tietosi järjestelmästä toiseen

·        Oikeus peruuttaa suostumuksesi

·        Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

 

 9. Tietojen suojaamisen periaatteet

Henkilötietojesi käsittelyssä ja säilyttämisessä käytämme asianmukaista teknistä ja hallinnollista tietoturvaa. Ulkopuoliset eivät pääse käsiksi keräämiimme henkilötietoihin. Henkilötiedot on suojattu laittomasti ja vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. 


Ylä-Savon Mela ry toimintasäännöt

1§ Nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Ylä-Savon Mela ry. Yhdistyksen kotipaikka on Iisalmen kaupunki ja toiminta-alue Ylä-Savo. Yhdistys on perustettu 14.9.1987 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Sen kieli on Suomi.

2§ Seuran tarkoitus

Ylä-Savon Mela ry nimisen seuran tarkoituksena on on edistää melontaa ja soutua seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

   -kilpailutoimintaa
   -koulutustoimintaa
   -valmennus- ja harrastustoimintaa
   -nuorisotoimintaa
   -valistus- ja kasvatustoimintaa
   -kuntoliikuntaa, sekä
   -muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja            henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4§ Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä joiden jäsen se on.

5§ Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6§ Seurasta eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenteri vuoden loppuun asti.

7§ Jäsenen erottaminen

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen , joka
   -laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
   -toimii seuran tai niiden liikuntajärjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen vastaisesti
   -rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluja. Kunniapuheenjohtaja, kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksu velvollisuuksista.

9§ Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi- maaliskuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman  ajan määrää johtokunta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta
   -seuran internetsivuilla ja 
   -lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin tai
   -sanomalehti ilmoituksella seuran toiminta-alueella ilmestyvässä lehdessä tai
   -kirjallisena ilmoituksena jäsenille

10§ Vuosikokoukset

Kevät kokouksessa käsitellään:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
    a. puheenjohtaja
    b. sihteeri
    c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
    d. kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan
    a. läsnäolijat
    b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat.
8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
    a. puheenjohtaja
    b. sihteeri
    c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
    d. kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan
    a. läsnäolijat
    b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
    a. toimintasuunnitelma
    b. talousarvio
6. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja jos hän on erovuorossa.
7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta 4 jäsentä erovuorossa olevien tilalle, sekä kaksi varajäsentä.
8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
9. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
10. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
11. Valitaan edustajat liikuntajärjestöjen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilön valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
12. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat.
13. Kokouksen päättäminen.

11§ Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenes osa seuran jäsenistä on jonkun asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen. Asioita, joita jäsenet haluavat kevät- tai syykokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12§ Pöytäkirja

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan sekä mahdollisten jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§ Äänestys

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14§ Seuran hallinto 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 8 jäsentä sekä yhdeksi toimintavuodeksi valitut kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä on 4 erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan myös ylimelamieheksi. Johtokunnan varapuheenjohtajaa kutsutaan myös melamieheksi. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
    1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.
    2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa.
    3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.
    4. Vastata seuran taloudesta.
    5. Pitää jäsenluetteloa.
    6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
    7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
    8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
    9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
  10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
  11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien                       esittämisestä.
  12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
  13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen                   vuosikokousta.

15§ Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16§ Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

17§ Jaostot

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita niihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19§ Seuran purkaminen

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20§ Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkautumisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.