Ylä-Savon mela

Meloen näet enemmän

Ylä-Savon Mela Turvallisuusasiakirja


Tämän turvallisuusasikirjan sisältö koskee yleisesti yhdistyksen järjestämää melontatoimintaa. Tämä asiakirja koskee kaikkia seuran toimintaan osallistuvia henkilöitä.

Turvallisuus asioista vastaavat henkilöt:

Seurassa on nimetty turvallisuusvastaava: Viola Eloranta-Lappalainen 0503450104

Tapahtumien ja retkien turvallisuusvastaavana toimii tapahtumalle/retkelle nimetty johtaja, ja hänen yhteystietonsa on ilmoitettu tapahtuma/retkikohtaisessa turvallisuussuunnitelmassa ja riskianalyysissä.

Varsinaisia työntekijöitä seuralla ei ole, joten tapahtumien/retkien johtajat ja ohjaajat nimetään tapauskohtaisesti. Osalla nimetyistä ohjaajista on melonnanohjaaja koulutus, osalla taas vahva omakohtainen kokemus ja monipuoliset taidot turvallisuus näkökohtien huomiointiin liittyen.

Myös kullekin tapahtumiin/retkiin osallistuvalle henkilölle kuuluu osa turvallisuusvastuusta.

Palvelussa käytettävät tilat:

Seuran käytössä on melontakaluston säilytyksessä käytettävä vaja, joka on osoitteessa Brofeldtintien venevalkama 74120 Iisalmi

Seura käyttää ajoittain myös toiminnassaan muita kohteita, joissa on käytössä omat turvallisuusasiakirjat pelastussuunnitelmineen.

Osallistujat:

Melonta-ja Soutuliiton jäsenseuroilla on voimassa Pohjolan Tuplaturvavakuutus. Vakuutus sisältää toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen. Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Seuran vakuutukset eivät kata seuran toimintaan/retkille osallistuvien tapaturmia. Seuran toimntaan osallistuvalla on oltava oma vakuutusturva.

Osallistujien määrä tapahtumissa/retkillä on vaihteleva, jolloin myös nimettyjen ohjaajien määrä vaihtelee tarpeen mukaan.

Toimintaan osllistujat ovat sekä seuranjäseniä, että muuten melonnasta kiinnostuneita.

Kunkin tapahtuman/retken osalta määritellään erikseen turvallisuussuunnitelmassa osallistujia koskevat vaatimukset ja rajoitukset, ja näihin liittyen annetaan myös etukäteen tarvittva ohjaus- ja neuvonta mm. erityisvarusteisiin tai olosuhteisiin varautumiseen liittyen.

Seuran toiminnasta jäsenet saavat informaatiota seuran internetsivustolta (www.ylasavonmela.fi) ja kerran vuodessa ilmestyvästä jäsentiedotteesta, sekä ilmoituksia mm. seuran vuosikokouksesta tai järjestettävistä kursseista yms. on nähtävillä paikallislehdessä. Seuran jäsenille on perustettu myös oma Facebook ryhmä, sekä melontakaverin tiedustelua varten WhatsApp ryhmä.

Toiminnan suorittamiseen liittyvät välineet:

Kajakkien ja kanoottien kunto ja toimivuus tarkastetaan kerran vuodessa syystalkoiden yhteydessä.

Melojen, kypärien, aukkopeittojen sekä melontaliivien kunto tarkastetaan myös syystalkoiden yhteydessä kerran vuodessa.

Kaluston kunnosta huolehtiminen on tärkeää, ja seuran jäsenillä on ilmoitusvelvollisuus rikkoutuneesta/viallisesta kalustosta. Ilmoituksen voi tehdä seuran turvallisuusvastaavalle tai johtokunnan jäsenille, joiden yhteystiedot on näkyvissä kalustovajan ilmoitustaululla ja yhdistyksen internetsivustolla (www.ylasavonmela.fi).

Havaitut viat ja puutteet kalustossa pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan, tai kalusto poistetaan kokonaan käytöstä.

Muun kaluston (äyskäreiden/muiden tyhjennysvälineiden, kuljetusliinojen, kuljetuksessa käytettävien merkkilippujen sekä pelastusköysien että kajakin kuljetusrattaiden yms.) kunnon tarkastaminen on niiden lainaajan velvollisuus aina ennen kutakin käyttökertaa. Kanootit varusteineen on vakuutettu kotivakuutuksen esinevakuutuksella niiden säilytyspaikalla. Vakutus ei kata käytössä syntyneitä vahinkoja.

Vaaratilanteiden ennakointi ja toimenpiteet niiden ennaltaehkäisemiseksi (Riskien hallinta):

Tapahtumien/retkien osalta täytetään aina tapauskohtaisesti Suomen melonta-ja soutuliitto Ry:n hyväksymät ja jakamat turvallisuussuunnitelma- sekä riskianalyysikaavakkeet. Näin kartoitetaan ennakkoon mahdolliset vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset. Näiden avulla myös kirjataan ylös ja käydään läpi toimenpiteet vaaratilanteiden poistamiseksi sekä tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ennalta. Samoin tärkeää on perehtyä toimitaohjeisiin onnettomuus,-vaara-ja vahinkotilanteiden varalle.

Toiminnassa noudatetaan Melontaturvallisuuden neuvvottelukunnan tekemää melonnan turvallisusohjetta (tehty 24.4.2002 tarkennettu 9.11.2012)

Kaluston kunnosta huolehtiminen on tärkeää, ja seuran jäsenillä on ilmoitusvelvollisuus rikkontuneesta/viallisesta kalustosta.

Ohjeet kaluston käytöön ja kunnossa pitoon liittyen on nähtävillä kaluston säilytysvajan ilmoitustaululla.

Tarpeen tullen seuran järjestämistä tapahtumista ilmoitetaan suoraan pelastusviranomaisille turvallisuus-ja riskienhallinta suunitelmien avulla.

Toimintaohjeet onnettomuus-ja vahinkotilanteissa (SPR) ovat liitteenä turvallisuusasiakirjassa.

Tapaturman tai onnettomuuden jälkeinen toiminta:

Tapaturman, onnettomuuden tai läheltäpiti-tilanteen sattuessa asiasta tehdään selvitysraportti, joka käydään läpi seuran johtokunnassa ja tarvittaessa toimitetaan viranomaisille ja Melonta-ja Soutuliittoon.

Kriisin sattuessa ensipurku tehdään tapahtuman vetäjien johdolla ko. ryhmän kanssa. Tarpeen mukaan jälkipuinti terveydenhuollon kautta. Tiedotusvastuu on seuran johtokunnalla.

Turvallisuusasiakirjan päivitys:

Päivityksestä vastaa johtokunta

Asiakirja tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa

Turvallisuusasiakirja on suranjäsenten nähtävillä seuran kalustovajalla ja seuran kotisivuilla (www.ylasavonmela.fi)


Iisalmi 19.5.2022