Ylä-Savon mela

Meloen näet enemmän

Ylä-Savon Mela Turvallisuusasiakirja

 
Turvallisuusasiakirjan lähtökohdat:
Ylä-Savon Mela kuuluu jäsenenä Suomen melonta- ja soutuliittoon. Seuran toiminta on keskittynyt melontaan.  Osa toiminnoista on seuran jäsenilleen tarjoamaa järjestettyä toimintaa, ja osa jäsenten omaehtoista toimintaa. Seuralla on myös seuran ulkopuolisille henkilöille suunnattua toimintaa.

Tämän turvallisuusasiakirjan sisältö koskee yleisesti yhdistyksen järjestämää melontatoimintaa. Tämä asiakirja koskee kaikkia seuran toimintaan osallistuvia henkilöitä. Myös yksittäisten seuranjäsenten omaehtoisessa toiminnassa suositellaan soveltuvin osin noudattavan tätä ohjetta.je:
Tämä turvallisuusasiakirja pohjautuu Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan 19.4.2023 hyväksymään melonnan turvallisuusohjeeseen.


Turvallisuusasioista vastaavat henkilöt:
Seurassa on nimetty turvallisuusvastaava: Viola Eloranta-Lappalainen 0503450104. Turvallisuusasiakirja on seuran johtokunnan hyväksymä.
Tapahtumien ja retkien turvallisuusvastaavana toimii tapahtumalle/retkelle nimetty johtaja, ja hänen yhteystietonsa on ilmoitettu tapahtuma/retkikohtaisessa turvallisuussuunnitelmassa ja riskianalyysissä.
Varsinaisia työntekijöitä seuralla ei ole, joten tapahtumien/retkien johtajat ja ohjaajat nimetään tapauskohtaisesti. Osalla nimetyistä ohjaajista on melonnanohjaaja koulutus, osalla taas vahva omakohtainen kokemus ja monipuoliset taidot turvallisuus näkökohtien huomiointiin liittyen. Myös kullekin tapahtumiin/retkiin osallistuvalle henkilölle kuuluu osa turvallisuusvastuusta.
Osallistujien määrä tapahtumissa/retkillä on vaihteleva, jolloin myös nimettyjen ohjaajien määrä vaihtelee tarpeen mukaan. Melonnan turvallisuusohjeessa on todettu, että toiminnan vetäjän tulee aina arvioida turvallisuuden kannalta oikea ohjaajien ja osallistujien lukumäärän suhde. Melontatilanteessa ohjaajien ja osallistujien suhdeluvun tulee perustua riskiarviointiin ja olla sellainen, että toiminta on kaikissa tilanteissa turvallista. Turvallinen suhdeluku riippuu mm. ohjaajista, olosuhteista, osallistujista ja käytettävästä kalustosta. Lähtökohtaisesti suositeltava ryhmäkoko yhdelle ohjaajalle on kahdentoista (12) hengen ryhmä kahdeksassa (8) eri vesikulkuneuvossa.
On myös huomioitava, että vesikulkuneuvoissa, (kuten kaksikkokajakissa tai avokanootissa), joissa meloo vähintään 2 henkilöä, on oltava myös oma nimetty vastuuhenkilö, päällikkö, joka on vastuussa vesikulkuneuvon turvallisuudesta ja kykenee pitämään vesikulkuneuvon halutulla kurssilla.
Retkenjohtajan / ohjaajan varusteisiin kuuluvat melontatilanteen edellyttämällä tavalla lisäksi: hinausvyö/köysi tai heittoköysi, lämpösuojain (esim. hypotermiapeite), ensiapupakkaus, kajakkien ja tärkeimpien varusteiden paikkaustarvikkeet ja korjausvälineet, puukko tai katkaisuveitsi, puhelin (yhteydenpitoa ja säätiedotusten seurantaa varten), mahdollisesti muu yhteydenpitoväline (jos puhelin ei melontatilanteen toiminta-alueella toimi), varamela(t), tulentekovälineet, hätäraketit/ soihdut tai muu tehokas merkinantolaite (jos melotaan merellä tai suurilla sisävesillä). Retkenjohtaja huolehtii siitä, että ryhmällä on mukana riittävä määrä edellä mainittuja turvavarusteita. Turvavarusteet on pakattava käyttötarkoituksen mukaan tarkoituksenmukaisesti saataville.


Palvelussa käytettävät tilat:
Seuran käytössä on melontakaluston säilytyksessä käytettävä vaja, joka on osoitteessa Brofeldtintien venevalkama 74120 Iisalmi. Alkusammutuskalustona on sangot.
Seura käyttää ajoittain myös toiminnassaan muita kohteita, joissa on käytössä omat turvallisuusasiakirjat pelastussuunnitelmineen, (esim. talvella Iisalmen uimahalli Saukko).


Osallistujat:
Toimintaan osallistujat ovat sekä seuranjäseniä, että muuten melonnasta kiinnostuneita (mm. Meloja 1 -kurssilaisia, melontaan tutustuvia koululaisia / nuoria tai Tyhy-toimintaan osallistuvia henkilöitä).
Melonta- ja Soutuliiton jäsenseuroilla on voimassa Pohjolan Tuplaturvavakuutus. Vakuutus sisältää toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen. Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa. Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Seuran vakuutukset eivät kata seuran toimintaan/retkille osallistuvien tapaturmia. Seuran toimintaan osallistuvalla on oltava oma vakuutusturva.
Turvallisuusvälineinä melontatapahtumissa ohjaajien ja osallistujien pakollinen turvavarustus on päälle puettu melontaliivi. Kunkin tapahtuman/retken osalta määritellään muuten erikseen turvallisuussuunnitelmassa osallistujia koskevat vaatimukset ja rajoitukset, ja näihin liittyen annetaan myös etukäteen tarvittava ohjaus- ja neuvonta mm. erityisvarusteisiin tai olosuhteisiin varautumiseen liittyen (esim. koskimelontakypärän, navigointilaitteiden tai kuiva/märkäpuvun tarve). Varusteisiin liittyen melonnan turvallisuusohjeen mukaisesti osallistujan on tärkeä aina huomioida olosuhteiden mukainen melonta-asu, pilli tai muu äänimerkinantolaite sekä valkoinen valo melottaessa pimeässä tai huonon näkyvyyden vuoksi. Lisäksi melojan on esimerkiksi heijastimilla, kirkasvärisillä vaatteilla tai muuten huolehdittava näkyvyydestään kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Vedenkestävästi pakattu puhelin käyttövalmiina, esim. melontaliiviin kiinnitettynä on myös huomioitava turvallisuutta tuova tekijä.
Mahdollisesti toimintaan vaikuttavat ja sitä vaikeuttavat sairaudet on hyvä tuoda esiin ohjaajalle ennen toimintaan osallistumista, niiden vaikuttavuuden arvioimiseksi toiminnan turvallisuutta ajatellen. Päihteiden vaikutuksen alaisena ei tapahtumiin saa osallistua. Uimataitovaatimus osallistujilta määritellään toiminnan mukaan perustuen riskiarviointiin, jossa on huomioitu mm. käytettävä kalusto, vallitsevat olosuhteet ja ohjaajien toimintavalmiudet. On suositeltavaa, että melontatapahtumaan osallistuva pystyy toimimaan rauhallisesti ja uimaan vähintään 25 metrin matkan melontavarusteissa jouduttuaan veden varaan ja pään käytyä hetkellisesti pinnan alla. Meloja 1-kurssille uimataito, jonka avulla pystyy uimaan kaatuneen kajakin kanssa rantaan, vaaditaan kurssin suorittamiseksi hyväksytysti.
Seuran tapahtumiin voivat lähtökohtaisesti osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet, ja vanhempien suostumuksella myös alaikäiset seuran jäsenet. Seuran ulkopuolisille järjestettäviin tapahtumiin sovitaan osallistuminen tapauskohtaisesti.
Seuran toiminnasta jäsenet saavat informaatiota seuran internetsivustolta (www.ylasavonmela.fi) ja kerran vuodessa ilmestyvästä jäsentiedotteesta. Seuran jäsenille on perustettu myös oma Facebook ryhmä.


Toiminnan suorittamiseen liittyvät välineet:
Kajakkien ja kanoottien ja SUP-lautojen kunto ja toimivuus tarkastetaan kerran vuodessa kevättalkoiden yhteydessä. Näiden kunnon tulee olla melonnan turvallisuusohjeen mukainen. Omistaja ja yhteystiedot seuran kalustoon ovat merkittynä tarralla, jonka irtoamisesta tulee tehdä ilmoitus uuden merkinnän lisäämiseksi.
Melojen, kypärien, aukkopeittojen, melontaliivien sekä turvallisuusvälineiden kunto tarkastetaan myös samalla kevättalkoiden yhteydessä kerran vuodessa.
Kaluston kunnosta huolehtiminen on tärkeää, ja seuran jäsenillä on ilmoitusvelvollisuus rikkoutuneesta/viallisesta kalustosta. Ilmoitus tehdään seuran turvallisuusvastaavalle tai johtokunnan jäsenille, joiden yhteystiedot ovat näkyvissä kalustovajan ilmoitustaululla ja yhdistyksen internetsivustolla (www.ylasavonmela.fi).
Havaitut viat ja puutteet kalustossa pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan, tai kalusto poistetaan kokonaan käytöstä.
Muun kaluston (äyskäreiden/muiden tyhjennysvälineiden, kuljetusliinojen, kuljetuksessa käytettävien merkkilippujen, pelastusköysien sekä kajakin kuljetusrattaiden yms.) kunnon tarkastaminen on niiden lainaajan velvollisuus aina ennen kutakin käyttökertaa.
Kanootit varusteineen on vakuutettu kotivakuutuksen esinevakuutuksella niiden säilytyspaikalla. Vakuutus ei kata käytössä syntyneitä vahinkoja.


Vaaratilanteiden ennakointi ja toimenpiteet niiden ennaltaehkäisemiseksi (Riskien hallinta):
Tapahtumien/retkien osalta täytetään aina tapauskohtaisesti Suomen melonta- ja soutuliitto Ry:n hyväksymät ja jakamat turvallisuussuunnitelma- sekä riskianalyysikaavakkeet (liitteenä). Näin kartoitetaan ennakkoon mahdolliset vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset. Näiden avulla myös kirjataan ylös ja käydään läpi toimenpiteet vaaratilanteiden poistamiseksi sekä tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ennalta. Samoin tärkeää on perehtyä toimintaohjeisiin onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden varalle.
Tämä turvallisuusasiakirja pohjautuu Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan 19.4.2023 hyväksymään melonnan turvallisuusohjeeseen.
Tämän ohjeen lisäksi kuluttajapalveluita tarjottaessa huomioidaan myös voimassa oleva lainsäädäntö ja valvovien viranomaisten (mm. Tukes, Traficom) antamat ohjeet. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan seuran ulkopuolisille järjestetyt toiminnot kuuluvat tämän lain piiriin. Lain mukaan palvelun tarjoajan on laadittava turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelujen tarjoamisessa mukana oleville.
Ohjeet kaluston käyttöön ja kunnossa pitoon liittyen on nähtävillä kaluston säilytysvajan ilmoitustaululla.
Tarpeen tullen seuran järjestämistä tapahtumista ilmoitetaan suoraan pelastusviranomaisille turvallisuus- ja riskienhallinta suunnitelmien avulla.


Yleinen toimintaohje onnettomuus- ja vahinkotilanteissa:
Ryhmän vetäjä tai kokenein melojista arvioi tilanteen ja käskyttää muita tilanteen mukaan
Pelastavat toimenpiteet
Jos uhri on tajuton tai ei hengitä, aina hätäilmoitus 112, muuten harkinnan mukaan
Lisäonnettomuuksien esto, ja tähän liittyen myös mm. muun melontaryhmän ohjeistus
Loukkaantuneiden siirto turvalliseen paikkaan
Ensiavun aloitus heti kun mahdollista.


Tapaturman tai onnettomuuden jälkeinen toiminta:
Tapaturman, onnettomuuden tai läheltä piti-tilanteen sattuessa asiasta tehdään selvitysraportti, joka käydään läpi seuran johtokunnassa ja tarvittaessa toimitetaan viranomaisille ja Melonta- ja Soutuliittoon.
Kriisin sattuessa ensipurku tehdään tapahtuman vetäjien johdolla ko. ryhmän kanssa. Tarpeen mukaan jälkipuinti terveydenhuollon kautta. Tiedotusvastuu on seuran johtokunnalla.


Turvallisuusasiakirjan päivitys:
Päivityksestä vastaa johtokunta
Asiakirja tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa
Turvallisuusasiakirja on seuran jäsenten nähtävillä seuran kalustovajalla ja seuran kotisivuilla (www.ylasavonmela.fi)
Iisalmi 14.5.2024


Linkit:
Melonnan turvallisuusohje:
https://melontajasoutuliitto.fi/melonta/melonnan-turvallisuus/melonnan-turvallisuusohje/
Melonnan turvallisuusasiakirjat: turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi
https://melontajasoutuliitto.fi/melonta/melonnan-turvallisuus/turvallisuusasiakirjat/


Vesiliikennelaki:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782


920/2011 Kuluttajaturvallisuuslaki:
https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20110920?toc=1